Home

Skatteverkets allmänna råd 2021

 1. Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 1 SKV A 2017:13 Fastighetstaxering Utkom från trycket den 25 augusti 2017 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser samt grunderna för taxeringen och värdesättningen av småhusenheter vid 2018 års och senare års fastighetstaxeringar Skatteverket beslutar med stöd av 3 kap. 6.
 2. Skattesatser 2017. Skattesatser 2016. Skattesatser 2015. Skattesatser 2014. Skattesatser 2013. Skattesatser 2012. Skattesatser 2011. Skattesatser 2010. Skattesatser 2009. Skatteverkets allmänna råd. Våra allmänna råd har flyttat till Rättslig vägledning. Kontakta oss. 0771-567 567. Kontakt och öppettider; Hitta snabbt. E-tjänster.
 3. Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2017. På Skatteverkets vägnar INGEMAR HANSSON Stina Ögren (Rättsavdelningen, rättsenhet 1) 1 För ytterligare information, se Skatteverkets meddelande, SKV M 2017:10
 4. Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 1 SKV A 2017:20 Inkomstbeskattning Utkom från trycket den 15 december 2017 Skatteverkets allmänna råd om nettoförsäljningsvärden för djur i jordbruk Skatteverket beslutar följande allmänna råd om nettoförsäljnings-värden för djur i jordbruk. Inlednin

Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 SKV A 2017:18 Inkomstbeskattning Skattebetalning Utkom från trycket den 1 december 2017 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för ökade levnadskostnader att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2018 Skatteverket beslutar följande allmänna råd om avdrag för ökad Skatteverkets remissvar 2017-06-28, över Förslag på tillägg i Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2 Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 1 SKV A 2017:26 Inkomstbeskattning Utkom från trycket den 2017-12-27 2018 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för representation m.m. vid tillämpningen av 16 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret Skatteverket beslutar följande allmänna råd om avdrag.

Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 1 SKV A 2017:25 Inkomstbeskattning Skattebetalning Utkom från trycket den 27 december 2017 Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner för beskattningsåret 2018 Skatteverket beslutar följande allmänna råd om vissa förmåner för beskattningsåret 2018.1 1 Skattefria förmåne 15 § Skatteverket ska tillsammans med Kronofogdemyndigheten bestämma den gemensamma utvecklingen och användningen av administrativt och tekniskt stöd inom Skatteverket. 15 a § Skatteverket ska ingå serviceavtal med Statens servicecenter om att Statens servicecenter ska utföra uppgifter enligt lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service för Skatteverkets räkning På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) Förteckning över föreskrifter och allmänna råd. Knapp Statistik och historik. Knapp Översikt över beskattningen i Sverige. Totala skatter och inkomster i Sverige. Hushållens inkomststrukturer. Andra regler före den 1 januari 2017

Skatteverkets allmänna råd Skatteverket

Allmänna råd är rekommendationer om hur förskolor, skolor och vuxenutbildningen bör tillämpa lagar och regler. Råden bör följas om verksamheten inte uppfyller kraven i bestämmelserna på andra sätt Allmänna råd Om patienten har en fast vårdkontakt enligt 4 kap. 1 § hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) som är läkare, bör han eller hon ansvara för uppföljningen. 20 § Läkaren ska vid uppföljningen som avses i 19 § göra en bedömning av om läkemedelsbehandlingen är ändamålsenlig och säker samt vid behov vidta åtgärder

Skatteverkets remissvar 2017-06-28, över Förslag på

Beslut om skärpta allmänna råd i Kronobergs och Södermanlands län. Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelser i Kronobergs och Södermanlands län, fattat beslut om skärpta allmänna råd. Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor Allmänna råd. Processer och rutiner för de åtgärder som behöver vidtas vid ett dödsfall bör utarbetas i samarbete med andra aktörer som t.ex. socialtjänsten, Polismyndigheten, Skatteverket, Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska avdelningar, huvudmännen för begravningsverksamheten och företrädare för begravningsbyråerna

Förordning (2017:154) med instruktion för Skatteverket

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2020 av aktier i Saltängen Property Invest AB mot kontantlikvid. 29 juni, 2020 - 14:06. Kategorier: Allmäna nyheter SKV A 2004:13, Skatteverkets allmänna råd om allmänna grunder för taxeringen och värdesättningen vid 2005 och senare års fastighetstaxeringa SKV A 2004:11, Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris samt fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Obducat AB:s emission 2004 av förlagsbevis förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktie 2017, delas varje aktie i KappAhl upp i två aktier, varav en benämns inlösenaktie. Inlösenaktien kommer att lösas in automatiskt mot en kontant likvid om 6,50 kr per aktie. För att detta ska ske behöver Du som aktieägare inte göra någonting Skatteverkets allmänna råd och rekommendationer. Nedan har vi samlat Skatteverkets allmänna råd och rekomendationer gällande genomförda inlösenprogram. För mer information och hjälp med deklaration hänvisar vi till skatteverkets hemsida som har samlat samtlig information om Creades på följande länk Skatteverket/Creades

Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 1 SKV A 2015:12 Inkomstbeskattning Utkom från trycket den 26 juni 2015 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i Atlas Copco AB mot kontantlikvid Skatteverket lämnar följande allmänna råd om fördelning av an Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS och SOSFS) Här hittar du Socialstyrelsens gällande bestämmelser för hälso- och sjukvård, tandvård, hälsoskydd och socialtjänst. Du hittar också Rättsmedicinalverkets bestämmelser om rättsmedicin, rättspsykiatri och rättsintyg Skatteverkets författningssamling . ISSN 1652-1420 . 1 . SKVFS 2015:8 . Fastighetstaxering . Utkom från trycket . den 25 september 2015 . Skatteverkets föreskrifter . om förberedelsearbetet inför 2017 års allmänna . fastighetstaxering av lantbruksenheter; beslutade den 21 september 2015. Skatteverket föreskriver med stöd av 3 kap. 3. Skatteverket har beslutat allmänna råd om uppdelning av anskaff-ningsutgift mellan kvarvarande aktier och inlösenaktier, se SKV A 2018:7. Title: Skatteverkets Allmänna råd 2018 Author: Björn Göransson Subject: Skatteverkets Allmänna råd 2018 Created Date Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av SCA AB:s utdelning år 2017 av aktier i Essity AB. 4 juli, 2017 Rättslig vägledning: Allmänna råd Lämna en kommentar. Inläggsnavigering

Representation - moms och avdrag Skatteverket

Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2017:24) om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattnings-året 2018. 19 juni, 2018 Rättslig vägledning: Allmänna råd Lämna en kommentar. Inläggsnavigering Skatteverkets allmänna råd om nettoförsäljningsvärden för djur i jordbruk följande allmänna råd om nettoförsäljnings-värden för djur i jordbruk. Inledning Enligt 17 kap. 5 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) anses djur i jordbruk alltid som lagertillgångar Skatteverket (tidigare namn Riksskatteverket och Skattemyndigheten) är en statlig förvaltningsmyndighet i Sverige för frågor inom skatteförvaltningens hela område. Skatteverket handlägger årlig taxering, skatteregistrering av enskilda näringsidkare och bolag, mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter med mera. Myndigheten utreder inkomstuppgifter och har en skyldighet att anmäla.

Skatteverkets förslag till allmänna råd samt en

 1. över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ESV Cirkulär 2017:7 Beslutade den 27 oktober 2017. Dessa bestämmelser träder i kraft den 1 januari 2018. Ekonomistyrningsverket föreskriver med stöd av 11 kap. 1
 2. 1 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fartyg i nationell sjöfart; beslutade den 15 maj 2017. Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 18 § arbetsmiljö- förordningen (1977:1166), 4 kap. 1 § förordningen (1980:789) om åtgärde
 3. Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 1 SKV A 2019:31 Inkomstbeskattning Utkom från trycket den 20 december 2019 Skatteverkets allmänna råd om nettoförsäljningsvärden för djur i jordbruk Skatteverket beslutar följande allmänna råd om nettoförsäljnings-värden för djur i jordbruk. Inlednin
 4. Observera. Det här är en förenklad sammanfattning av några av de mer centrala bestämmelserna i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete i syfte att ge en allmän överblick

Allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan - Skolverke

 1. Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * SKV A 2005:25 Inkomsttaxering Utkom från trycket den 21 oktober 2005 1 2005-10-17 131 499864-05/111 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Investment AB Kinneviks utdelnin
 2. Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 1 SKV A 2016:30 Inkomstbeskattning Utkom från trycket den 16 december 2016 Skatteverkets allmänna råd om nettoförsäljningsvärden för djur i jordbruk Skatteverket beslutar följande allmänna råd om nettoförsäljnings-värden för djur i jordbruk. Inlednin
 3. Detta gäller såväl lagstiftning, allmänna råd, handboken som övrig information. Informationen uppdateras fortlöpande. Adoption. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds allmänna råd om socialnämndens handläggning av ärenden om adoption (HSLF-FS 2017:48) Faderska
 4. Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 1 SKV A 2016:20 Inkomstbeskattning Utkom från trycket den 26 augusti 2016 2016-08-22 131 300581-16 /111 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2016 av aktier i Hi
 5. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lastsäkring och kontroll av lastsäkring på och i fordon; beslutade den 9 maj 2017. Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 13 kap. 7 § trafik-förordningen (1998:1276) och 8 kap. 16 § fordonsförordningen (2009:211) samt beslutar följande allmänna råd
 6. Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 1 SKV A 2014:25 Inkomstbeskattning Skattebetalning Utkom från trycket den 5 december 2014 Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för kalenderåret 2015 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättnin
 7. ska trängsel och antalet kontakter mellan människor

Skatteverkets allmänna råd om de allmänna grunderna för taxeringen och värdesättningen fr.o.m. 2021 års fastighetstaxering; Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av småhusenheter vid 2021 års allmänna fastighetstaxerin Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 1 SKV A 2020:5 Inkomstbeskattning Utkom från trycket den 24 april 2020 Skatteverkets allmänna råd omfördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av AB Electrolux utdelning år 2020 av aktier i Electrolux Professional AB Skatteverket beslutar följande allmänna råd om fördelning av an Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * SKV A 2006:41 Inkomsttaxering Utkom från trycket den 28 december 2006 1 2006-12-19 131 763772-06/111 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Westergyllen AB:s utdelning år 200

Allmänna råd om redovisningsregler - BF

Skatteverket har i brevsvar den 11 augusti 2017 ansett att förutsättningarna för skattefrihet för mottagen utdelning av aktier i Epiroc är uppfyllda. Utdelningen ska i Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelningen av anskaffningsutgiften, se SKV A 2018:19 Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * SKV A 2012:28 Inkomsttaxering Utkom från trycket den 21 december 2012 1 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Vitrolife AB:s utdelning år 2012 av aktier i Xvivo Perfusion AB Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2007:780) me

BFN - Statens expertorgan på redovisningsområde

Bakgrunden till HSLF-FS 2017:37. Den 1 januari 2018 trädde HSLF-FS 2017:37 i kraft. Då upphörde också Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1992:22) om informationsskyldighet för läkare och tandläkare om generiska läkemedel m.m. att gälla Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 1 SKV A 2009:24 Inkomsttaxering Utkom från trycket den 11 augusti 2009 2009-08-05 131 554746-09/111 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av ACAP Invest AB:s utdelning år 2009 av aktier i Active Properties A

Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * SKV A 2011:22 Inkomsttaxering Utkom från trycket den 26 augusti 2011 1 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2011 av aktier i HiQ International AB mot kontantlikvid Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2007:780) me Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 1 SKV A 2014:23 Inkomstbeskattning Utkom från trycket den 10 oktober 2014 2014-10-06 1 31 509898-14 /111 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2014 av aktier i HiQ International AB mot kontantlikvi Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * SKV A 2013:19 Inkomstbeskattning Utkom från trycket den 15 november 2013 1 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2013 av aktier i HiQ International AB mot kontantlikvid Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2007:780) me

Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet - Skolverke

Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 1 SKV A 2019:9 Inkomstbeskattning Utkom från trycket den 10 maj 2019 Group AB Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Modern Times Group MTG AB:s utdelning år 2019 av aktier i Nordic Entertainmen Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * SKV A 2012:20 Inkomsttaxering Utkom från trycket den 24 augusti 2012 1 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2012 av aktier i HiQ International AB mot kontantlikvid Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2007:780) me Skatteverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd med anledning av lagändringar gällande kassaregister. Dnr: 131 579883-13/111, 131 580546-13/111, 131 579922-13/111, 131 579936-13/111 samt 131 579947-13/11

Allmänna råd Skolverkets allmänna råd är rekommendationer om hur huvud-män, förskolechefer, förskollärare och annan personal i förskolan kan eller bör handla för att uppfylla kraven i bestämmelserna. Allmänna råd syftar till att påverka utvecklingen i en viss rikt-ning och till att främja en enhetlig rättstillämpning. Råden bö Skatteverket lämnar följande allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i HiQ International AB mot kontantlikvid. [1] Av 41 kap. 1 och 2 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att till inkomstslaget kapital räknas kapitalvinster och kapitalförluster vid avyttring av tillgångar Skatteverket lämnar följande allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2014 av aktier i Björn Borg AB mot kontantlikvid. [ 1 ] Av 41 kap. 1 och 2 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att till inkomstslaget kapital räknas kapitalvinster och kapitalförluster vid avyttring av tillgångar Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:89) om säkerhet på SOLAS-fartyg som använder gaser eller andra bränslen med låg flampunkt (IGF-koden) Sjöfart , Transport av last I kraft 2017-11-01. TSFS 2017:96. Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 1 SKV A 2018:19 Inkomstbeskattning Utkom från trycket den 27 augusti 2018 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Atlas Copco AB:s utdelning år 2018 av aktier i Epiroc AB Skatteverket beslutar följande allmänna råd om fördelning av an

Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 1 SKV A 2014:28 Inkomstbeskattning Utkom från trycket den 5 december 2014 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2014 av aktier i IAR Systems Group AB mot kontantlikvid Skatteverket lämnar följande allmänna råd om fördelning av an Skatteverket lämnar följande allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2014 av aktier i IAR Systems Group AB mot kontantlikvid. [ 1 ] Av 41 kap. 1 och 2 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att till inkomstslaget kapital räknas kapitalvinster och kapitalförluster vid avyttring av tillgångar

Senaste version av HSLF-FS 2017:79 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Detta är den senaste internetversionen av författningen Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 1 SKV A 2016:21 Inkomstbeskattning Utkom från trycket den 26 augusti 2016 2016-08-22 131 324659-16 /111 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2016 av aktier i Enea A Skatteverkets allmänna råd fastslår att av anskaffningsutgiften för aktier i Tele2 AB bör 4,5 % fördelas till inlösenaktier och resterande 95,5 % till övriga aktier. Exempel Om anskaffningsvärdet för en aktie i Tele2 innan split var 200 kr ska 9 kr (200 x 0,045) fördelas till inlösenaktierna som anskaffningsvärde och resterande 191 kr (200 - 9) till de övriga 3 aktierna, dvs. 63.

Allmänna råd - Skolverke

Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 1 SKV A 2018:20 Inkomstbeskattning Utkom från trycket den 14 september 2018 Veoneer Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier eller depåbevis med anledning av Autoliv, Inc.:s utdelning år 2018 av aktier eller depåbevis i , Inc Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 1 SKV A 2013:27 Inkomstbeskattning Skattebetalning Utkom från trycket den 20 december 2013 Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för kalenderåret 2014 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättnin Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren i Region Uppsala har utfärdat skärpta allmänna råd för personer som vistas i Uppsala län. Syftet är att minska den snabba smittspridningen av covid-19

Senaste version av HSLF-FS 2017:37 Socialstyrelsens

Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av lantbruksenheter vid 2017 års allmänna fastighetstaxerin 16 februari 2017. Traktamente - så funkar det! Skriven av Företagarbloggen. Lästid: 7 min ‹ Tillbaka till artiklarna. Ersätt belopp 110 kr med skatteverkets allmänna råd - hälften av schablonbelopp per land; Logi Ersätt belopp 110 kr med skatteverkets allmänna råd.

Allmänna råd är i Sverige en utveckling av en bestämelse i föreskrift som beslutas av en central tillsynsmyndighet.Allmänna råd är inte bindande, men ger en vägledning till hur en bestämmelse i föreskrift kan uppfyllas. De ger generella rekommendationer om hur man tillämpar en föreskrift och anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende Allmänt råd BFS 2017:7 - EKKO 1. Boverkets allmänna råd om ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar, ekonomiska planer för kooperativa hyresrättsföreningar och förenklade ekonomiska planer för bostadsföreningar samt om intygsgivar Skatteverkets allmänna råd och rekommendationer: Skatteverkets föreskrifter: Skatteverkets handledningar: Skatteverkets meddelanden: På skatteverket.se kan du hitta uppgifter om olika vägar att ta kontakt med Skatteverket. Arbeta smartare. Skatteexpertens bästa tips. Så gör du avdrag på bolagsskatten. Ekonomifakta. Filmer BFS nummer: BFS 2017:1 Rubrik: Boverkets allmänna råd om bredbandsanslutning Beslutad: den 6 mars 2017. Det finns 1 författningar i listan. Allmänt råd BFS 2017:1 - BRE 1. Boverkets allmänna råd om bredbandsanslutning. Ladda ned (112 kB) Relaterad information. Dokument

Folkhälsomyndigheten — Myndigheten för folkhälsofrågo

2017 TSFS 2017:54 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om periodisk kontrollbesiktning av fordon Arbete pågår med komplettering av databasen med pdf-länkar till och relationslänkar mellan föreskrifterna. I Riksarkivets generella föreskriftsserie (RA-FS) finns föreskrifter och allmänna råd som med några få undantag gäller för samtliga statliga myndigheter och enskilda organisationer som helt eller delvis omfattas av arkivlagstiftningen och Riksarkivets föreskriftsrätt Covid-19. Covid-19 - föreskrifter och allmänna råd. Folkhälsomyndighetens föreskrifter. Folkhälsomyndighetens föreskrifter ges ut i Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. (HSLF-FS) som finns på kunskapsguiden.se. De författningar som har getts ut före den 1 juli 2015 i Folkhälsomyndighetens författningssamling. Allmänna råd Socialnämnden bör med utgångspunkt i barnets behov kunna erbjuda insatser dels till våldsutövande föräldrar, dels till andra våldsutövande vuxna som bor tillsammans med barn. Insatserna bör syfta till att våldet upphör och att våldsutövaren får en ökad förståelse för hur våld påverkar barn Allmänna ombudet (AO) hos Skatteverket har lämnat sin första årsrapport till regeringen. I rapporten informerar AO om vad AO hittills har arbetat med men framförallt framför AO ett antal konkreta förslag på hur likabehandling och rättssäkerhet inom beskattningen kan förbättras

Nya allmänna råd (BFS 2017:7) EKKO 1 trädde i kraft den 1 oktober 2017 och de äldre råden i publikationen har upphört att gälla. En ny vägledning till de nya allmänna råden finns publicerad som en digital handbok. Under en övergångsperiod kan den äldre vägledningen i publikationen användas i vissa delar parallellt med de nya råden 2017 Expandera. 2016 Expandera. 2015 Expandera. 2014 Expandera. Prenumerera Expandera. Pressbilder Expandera. Sociala medier. Nya föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen Lyssna Publicerat 02 juli 2020. Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på. Ändring i föreskrifter och allmänna råd (NFS 2004:4) om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall. Ändringsföreskrifter, Gäller från 2020-08-01, Innehåller Allmänna råd

BODY REPLACED WITH STORYLIN Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 1 SKV A 2015:13 Inkomstbeskattning Utkom från trycket den 21 augusti 2015 2015-08-17 1 31 359291-15 /111 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2015 av aktier i Björn Borg AB mo Allmänna råd för fritidshem. Syftet med de allmänna råden är att ge stöd och vägledning i arbetet med att planera en målstyrd fritidshemsverksamhet som utgår ifrån styrdokumenten och att bidra till en ökad måluppfyllelse för eleverna i fritidshemmet

 • Vattenskalle nyfödd.
 • Stellenangebote stadt papenburg.
 • Jula scoutkniv.
 • Åland invånare.
 • Hjälmaren största djup.
 • Låna ut pengar till familjemedlem.
 • Spiegel gewinnspiel japan.
 • Labyrint brädspel regler.
 • Bikbok karlskrona.
 • Förvirrad hund.
 • Reichsparteitagsgelände kommende veranstaltungen.
 • Arbeiten im ausland was muss ich beachten.
 • Bainithärdning.
 • Goon 2.
 • Mia och alexandra tvillingar idag.
 • Persiska ord i svenskan.
 • Hola vpn chrome.
 • Meca trollhättan.
 • Slott sverige till salu.
 • Återvunnen polyester.
 • Kinderwunsch single.
 • Funny nicknames.
 • Outlook kurs online gratis.
 • Cs go ibuypower team.
 • Vad betyder prosperity.
 • Tabu film.
 • Sporthallen linköping.
 • Cajon ritning.
 • Remington 700 awr.
 • Josefin dahlberg hudvård.
 • Antiinflammatorisk kost meny.
 • Sexualbrott mot barn.
 • Udda sevärdheter dublin.
 • Händer i tyresö.
 • Isle of skye map.
 • Laetitia casta 2018.
 • Hola vpn chrome.
 • Mest sålda singel.
 • Fettabsaugen prag erfahrungen.
 • Flea market berlin.
 • Klaravik telefon.