Home

Vad är känsliga personuppgifter

Det är en känslig personuppgift att någon är med i ett visst politiskt parti, tillhör en viss religion eller inte tillhör någon religion alls. Att någon är med i en viss fackförening är också en känslig personuppgift. Hälsa och sexualliv. Hälsouppgifter omfattar alla aspekter av en persons hälsa, till exempe Dataskyddsförordningen skiljer mellan vanliga personuppgifter och känsliga personuppgifter. Känsliga uppgifter är sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Känsliga uppgifter måste också skyddas mer än andra uppgifter Det är förbjudet att behandla känsliga personuppgifter om inte något undantag gäller. För att behandlingen ska vara tillåten krävs dessutom att den lever upp till grundläggande principer och har stöd i en rättslig grund

Detta är känsliga personuppgifter - Datainspektione

Svar. Känsliga personuppgifter är uppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa, sexualliv eller sexuella läggning Vad är känsliga uppgifter? Känsliga uppgifter, eller s k särskilda kategorier av personuppgifter, är uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening, genetiska eller biometriska uppgifter samt uppgifter om hälsa, sexualliv eller sexuella läggning

Vad menas med känsliga personuppgifter? - Datainspektione

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person. Det kan röra sig om namn, adress och personnummer. Även foton på personer klassas som personuppgifter. Ja, till och med ljudinspelningar som lagras digitalt kan vara personuppgifter även om det inte nämns några namn i inspelningen Enligt personuppgiftslagen är känsliga personuppgifter sådana som avslöjar • ras eller etniskt ursprung, • politiska åsikter • religiös eller filosofisk övertygelse • medlemskap i fackförening • personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. • Uppgifter om hälsa kan vara till exempel sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök Tillkommande i Dataskyddsförordningen.

Vad är känsliga personuppgifter och när får de behandlas

 1. Vad är då en extra skyddsvärd uppgift eller integritetskänslig uppgift? Det finns många personuppgifter som individer anses vara känsliga för dem om de skulle läcka ut eller spridas men som inte ses som en känslig personuppgift enligt GDPR
 2. Vad är känsliga personuppgifter? Svar Känsliga personuppgifter är uppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa, sexualliv eller sexuella läggning
 3. Utgångspunkten är att det är förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men det finns en rad undantag. Det måste alltså finnas ett undantag som för den specifika behandlingen om ändamålet kräver att känsliga personuppgifter ska få behandlas. Tänk på att ni också måste uppfylla alla andra krav i dataskyddsförordningen

Fråga: Vad är sagt om alla personuppgifter som finns i löptext och hur man ska göra för att hitta dessa vid ev begäran om att få ta del av sina personuppgifter? Ska man registrera alla personuppgifter som finns i löptext för att göra personuppgifterna sökbara? Svar: Finns uppgifter i löpande text ska den registrerade få en kopia på dem Vad är särskilda kategorier av personuppgifter Det är vissa uppgifter som typiskt sett är känsliga personuppgifter och som bara får behandlas med samtycke från den registrerade eller enligt vissa i GDPR uppräknade undantag 14.3.1 Vad är en personuppgift?.. 80. Vägledning 2001:3 Version 5 7 (106) 14.3.2 Vad är en känslig personuppgift 14.7.4 Behandling av känsliga personuppgifter..... 86 14.7.5 Behandling av uppgifter om lagöverträdelser. Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Personuppgifter kan vara direkt utpekande information som namn, personnummer, fotografier och identifikationer, men också fastighetsbeteckning, röstinspelning, beskrivning av en person eller en samling information om en enskild

Stockholms Sjukhem | Seniorval

Vad är känsliga personuppgifter? - SK

Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd. De kallas för känsliga personuppgifter. Det är som huvudregel förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men det finns undantag. Innan ni behandlar känsliga personuppgifter måste ha klart för er vilket stöd ni har för behandlingen Personuppgiftslagen (), ofta förkortad PUL eller PuL, var en svensk lag och var den svenska implementeringen av EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG.Lagen reglerade behandling av personuppgifter. Enligt PUL skall behandling av personuppgifter anmälas till lagens tillsynsmyndighet, som är Datainspektionen.. Lagen trädde i kraft den 24 oktober 1998 då den förra datalagen (1973:289) slutade gälla Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd i dataskyddsförordningen. Det handlar om så kallade känsliga personuppgifter som till exempel kan avslöja etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller uppgifter om hälsa och sexualliv, men även personuppgifter som rör lagöverträdelser som innefattar. Vad är känsliga personuppgifter? Dataskyddsförordningen listar särskilda kategorier av personuppgifter som extra känsliga och skyddsvärda. Detta är känsliga personuppgifter: Personuppgifter som avslöjar. ras eller etniskt ursprung. politiska åsikter. religiös eller filosofisk övertygelse. medlemskap i en fackförening.

Om behandlingen är nödvändig för att arbetsgivaren ska kunna fullgöra sina arbetsrättsliga skyldigheter, och lämpliga åtgärder för att skydda informationen vidtas, kan den vara tillåten. - Den som är det minsta osäker bör rådgöra med Datainspektionen innan känsliga personuppgifter behandlas, säger Johanna Fjellström Vad är känsliga personuppgifter? Känsliga personuppgifter: personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydligt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller. Vad är en känslig personuppgift? Känsliga personuppgifter är sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Uppgifter om hälsa kan vara till exempel sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök

Begreppet personuppgifter är omfattande, och vidgades ytterligare i och med GDPR (maj 2018). Där ingår vilken som helst uppgift som kan förbindas med en levande person. En del av uppgifterna är känsliga Vad är en känslig personuppgift? I dataskyddsförordningen skiljer man mellan personuppgifter och känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter är sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv En registrerad har utöver vad som följer av första stycket och 11 § inte rätt att motsätta sig sådan behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag. Förbud mot behandling av känsliga personuppgifter. 13 § Det är förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar a) ras eller etniskt ursprung Vad är känsliga personuppgifter? Känsliga personuppgifter är uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa, sexualliv eller sexuell läggning. Även genetiska uppgifter (t.ex. DNA).

Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd i dataskyddsförordningen. Det handlar om så kallade känsliga personuppgifter som till exempel personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller uppgifter om hälsa och sexualliv, men även personuppgifter som rör lagöverträdelser. Vissa personuppgifter betraktas som extra känsliga och har därför ett starkare skydd enligt dataskyddsförordningen (GDOPR). ras eller etniskt ursprung politiska åsikter religiös eller filosofisk övertygelse medlemskap i en fackförening hälsa en persons sexualliv eller sexuella läggning genetiska uppgifter och biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person

Begreppet personuppgifter är omfattande, och vidgades ytterligare i och med GDPR (maj 2018). Där ingår vilken som helst uppgift som kan förbindas med en levande person. En del av uppgifterna är känsliga Vad är problemet? Som det senaste En bild på ett ansikte är en personuppgift dels för att det identifierar en individ, men det kan också redan med hjälp av AI-tekniker fastställa en persons hälsotillstånd. Exempelvis genom att klassificera vilka som har genetiska sjukdomar, vilket gör det till känsliga personuppgifter

Som utgångspunkt är behandling av känsliga personuppgifter förbjuden och en behandling av känsliga personuppgifter får endast ske om något av undantagen är tillämpliga. Enligt Datainspektionen ska en isolerad uppgift om vilket juridiskt kön en person har vanligtvis inte betraktas som en uppgift om en persons hälsa och sexualliv, det vill säga uppgiften ska inte utgöra en känslig. Känsliga personuppgifter, såsom medlemskap i fackförening, får behandlas om det är nödvändigt för att den personuppgiftsansvarige (arbetsgivaren) eller den registrerade (arbetstagaren) ska kunna fullgöra sina skyldigheter och utöva sina särskilda rättigheter inom arbetsrätten och inom områdena social trygghet och socialt skydd Vissa uppgifter bör du inte samla in, även om du får samtycke. Undvik känsliga uppgifter som religion, hälsa (om du inte är vårdgivare), religiös tillhörighet eller politiska uppgifter. Personuppgifter om barn. Barn är inte lika medvetna om konsekvenser som vuxna, och har därför en särskild plats i lagstiftningen Prop. 1997/98:44: Paragrafen innehåller ett principiellt förbud mot att behandla vad som enligt paragrafen är att beteckna som känsliga personuppgifter. I 14- 20 §§ finns det bestämmelser som för med sig att sådana personuppgifter i vissa fall ändå får behandlas. Behandling av känsliga personuppgifter har behandlats i avsnitt 11.4.1 Känsliga personuppgifter Ibland får ARN del av känsliga personuppgifter. Det är uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning, genetiska uppgifter och biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person

Vad är känsliga uppgifter? - GDPR - arcMembe

Fråga: GDPR handlar ju om personuppgifter, men hur vet jag vad jag vilka uppgifter jag får eller inte får hantera?Vad är GDPRs definition av en personuppgift? Svar: GDPR definierar en personuppgift på följande sätt: an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number. Huvudregeln för behandling av känsliga personuppgifter är att det är förbjudet att behandla dessa. Det finns dock undantag från förbudet, vilket omfattar mycket av den behandling vi utför i en kommun, till exempel inom ärendehandläggning där behandlingen av känsliga personuppgifter är nödvändiga för handläggningen

Känsliga personuppgifter får också behandlas om detta är nödvändigt för att handlägga ett ärende eller i andra fall om behandlingen är nödvändig med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse och behandlingen inte innebär ett otillbörligt intrång i din personliga integritet Känsliga personuppgifter (exempel): Känsliga personuppgifter sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Uppgifter om hälsa kan vara till exempel sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök Vi ska minnas att lagen gäller alla uppgifter som ensamma eller tillsammans med andra kan identifiera eller säga något om en person. Fakturans artikelrader är sådana indirekta personuppgifter. Det kan dessutom bli riktigt farligt här för de verksamheter som säljer artiklar kring vad lagen anger som känsliga personuppgifter Du som är utsatt för hot kan i vissa fall få skyddade personuppgifter. På den här sidan kan du läsa om vad sekretessmarkering och kvarskrivning innebär och om hur du ansöker

Särskilda kategorier av personuppgifter (definierat i art 9 p 1 Dataskyddsförordningen) hanteras endast i undantagsfall. För behandling av personuppgifter i dessa fall behöver vi inhämta ditt samtycke. Det finns också tillfällen då vi enligt lag är skyldiga att samla in och behandla denna typ av känsliga personuppgifter Känsliga personuppgifter är exempelvis information om etniskt ursprung, religiösa och politiska åsikter, hälsotillstånd eller medlemskap i fackförening. Tänk även på att inte skicka till exempel personnummer, information om personliga förhållanden och sekretessbelagd information via e-post Om vi behandlar känsliga personuppgifter så har vi ett ansvar att skydda dem mer än andra personuppgifter. När får Håbohus behandla dina personuppgifter? Håbohus får bara samla in personuppgifter för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandla dem på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål, enligt dataskyddsförordningen

Känsliga personuppgifter enligt personuppgiftslagen. I de fall det rör sig om känsliga personuppgifter enligt PuL, Krav på vad ett samtycke är har också blivit hårdare. Så ska den registrerade kunna dra tillbaka sitt samtycke och ska samtycket bygga på verkliga alternativ Vilka personuppgifter ska samlas in (kategorier av personuppgifter)? Här anges de typer av personuppgifter som kommer att samlas in. Tänk på att det inte är tillåtet att samla in känsliga personuppgifter. 2. eller fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet. Fältet behöver inte fyllas i vid ändring av tidigare anmälan

Vissa personuppgifter är så kallade känsliga personuppgifter, till exempel hälsa, etniskt ursprung och medlemskap i en fackförening. Sådana personuppgifter får endast behandlas i undantagsfall, bland annat om det finns särskilt stöd i lag eller för att uppfylla något som följer av arbetsrätten Huvudregeln är att känsliga personuppgifter inte får behandlas, men det finns flera undantag. Känsliga personuppgifter får till exempel behandlas om den registrerade särskilt har samtyckt till det, om behandling behövs för att uppfylla något som följer av arbetsrätten eller om det finns särskilt stöd i lag Vad kul att du vill lösa våra korsord. Korsorden ingår i vårt största digitala prenumerationspaket Digital samt för dig som är prenumerant av papperstidningen. Logga in eller klicka dig vidare för att skaffa tillgång. Klicka dig vidare Känsliga personuppgifter för dåligt skyddade hos kommunen Vad kan polisen göra då? - Förutom att spåra ligor framför allt jobba med att stärka upp säkerhetskraven på företag som har sådana personuppgifter som går att sälja. Det kommer till exempel nya EU-regleringar för detta under 2018. Intervjun är från :februari 2018 Känsliga personuppgifter som livsåskådning, sexualliv, hälsa etc. är ofta sådana. Samlas detta in på en redan identifierad person eller om de tillsammans med andra uppgifter går att identifiera personen med dessa så räknas det som personuppgifter. Även lokaliseringsuppgifter av exempelvis tjänstebilar är också en personuppgift

Känsliga personuppgifter och sekretess Många uppgifter räknas som personuppgifter, till exempel förnamn, efternamn, adress, personnummer och kontaktuppgifter. Vissa personuppgifter är mer fortfarande oberoende av dataskyddsförordningens krav på försiktighet vad gäller behandling av personuppgifter i vår. Textens mål är att ge en kort och enkel redogörelse över användning och behandling av bilder, enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information bör man vända sig till Datainspektionen. Bilder och filmer kan utgöra personuppgifter. Den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) omfattar all behandling av känsliga personuppgifter En personuppgift är en information som avser en viss person som är i livet och där informationen direkt eller indirekt gör att det går att identifiera personen. Vad är en behandling? All hantering av personuppgifter exempelvis insamling, registrering, bearbetning, ändring, överföring, utlämning, lagring, radering etc Vad är GDPR (dataskyddsförordningen)? EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018 innebär bland annat hårdare krav på hantering av personuppgifter. Det ställs idag högre krav på rutiner och processer för säker hantering av register samt krav på ansvarig ledningsnivå

Årsta Vård- och Omsorgsboende | Seniorval

GDPR - Vad är en personuppgift

 1. Personuppgifter som rör ras eller etnisk ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning utgör känsliga personuppgifter
 2. Huvudregeln är att känsliga personuppgifter inte får behandlas, men det finns några undantag: känsliga personuppgifter får behandlas om den registrerade särskilt samtyckt till den specifika behandlingen; känsliga personuppgifter får behandlas när det finns särskilt stöd i lag
 3. I hanteringen av löneuppgifter så är det viktigt att ha koll på vad känsliga uppgifter är. För att lämna vidare känsliga personuppgifter krävs arbetstagarens uttryckta samtyckte, alternativt att det finns ett arbetsrättsligt krav. Känsliga uppgifter är ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk.
 4. Känsliga personuppgifter i e-post krypteras och du behöver e-legitimation för att låsa upp dem. Det är endast berörda tjänstemän som tar del av dina personuppgifter. Ibland hämtar vi dina personuppgifter från exempelvis Skatteverket. Tänk på. Alla uppgifter du mejlar till oss blir allmän handling
 5. Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift om du tydligt kan identifieras på bilden
 6. Vad behöver du göra som driver IT-system med personuppgifter? Vad är en personuppgift? En personuppgift är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (ofta kallad registrerad) som är i livet. Enklare uttryckt handlar det om upplysningar genom vilka personen direkt eller indirekt kan identifieras
 7. Personuppgifter. Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan t.ex. handla om namn, personnummer, ett foto, en ljudinspelning eller motsvarande. Dataskyddsförordningen med kompletterande lagstiftning syftar till att skydda människor från att deras personliga integritet kränks vid behandling av deras.

Om vi behandlar känsliga personuppgifter så har vi ett ansvar att skydda dem mer än andra personuppgifter. När får Håbo kommun behandla dina personuppgifter? Håbo kommun får bara samla in personuppgifter för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandla dem på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål, enligt dataskyddsförordningen En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. Det är till exempel namn och personnummer, men även uppgifter som din IP-adress eller din inspelade röst kan vara personuppgifter om de kan kopplas till dig. Vissa personuppgifter betraktas som känsliga och omfattas av särskilda regler Vad är personuppgifter? Svar: all slags grundläggande information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempel på sådan information är: namn, personnummer och kundnummer, foton med skärpa och fastighetsbeteckning samt telefonnummer

Vad är en känslig personuppgift? - Dataskyddsombud

Vad för typ av känsliga personuppgifter har Folksam delat? De känsliga personuppgifterna som har delats är besök på förbundssidor eller i köpflöden för försäkringar, bland annat för gravidförsäkring All er hantering av uppgifterna ska ske med en lämplig säkerhetsnivå. Det gör att ditt företag måste vara extra nog med behörigheter m.m. när det gäller hantering av känsliga personuppgifter. Vad som är en lämpligt säkerhetsnivå får avgöras i det enskilda fallet i förhållande till risken Även om den registrerade har lämnat sitt frivilliga, uttryckliga och välinformerade samtycke till registrering av känsliga personuppgifter, eller som det heter i GDPR, särskilda kategorier av personuppgifter, måste ditt företag ändå följa reglerna i övrigt, till exempel de grundläggande principerna om integritet och konfidentialitet.. Gör ditt företag inte det, räcker det inte. Det här är särskilt problematiskt om uppgifterna rör mer känsliga saker som din hälsa, politiska tillhörighet, religiösa övertygelse eller sexuella läggning. Under de senaste åren har en rad företag avslöjats lagra och dela personuppgifter för egen vinning och på konsumenternas bekostnad

Vad är en personuppgift? - verksamt

 1. Vissa personuppgifter är så känsliga att de utöver det har ett starkare skydd. Som huvudregel är det förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men det finns undantag. Exempel på känsliga personuppgifter är genetiska uppgifter, biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person, uppgifter om hälsa, sexualliv eller sexuell läggning
 2. Känsliga personuppgifter. Av störst vikt i denna lag är undantaget från förbudet mot behandling av känsliga personuppgifter som man hittar i 7 § SoLPuL. Som utgångspunkt gäller som sagt ett förbud mot att behandla känsliga personuppgifter enligt GDPR
 3. Känsliga personuppgifter, konsekvensbedömningar och förhandssamråd. är det angeläget att alla medarbetare har en medvetenhet om vad en personuppgiftsincident är, och att rutinerna för rapportering är enkla och tydliga för att möjliggöra snabb hantering
 4. Integritetskänsliga personuppgifter är t.ex. uppgifter om ekonomisk hjälp eller insatser inom socialtjänsten och ska normalt hanteras på samma sätt som om de vore känsliga. Särskilda kategorier (tidigare benämns som känsliga personuppgifter) är : ras eller etniskt ursprung; politiska åsikter; religiös eller filosofisk övertygels
 5. Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig som är medlem i Svenska kyrkan och för att du ska kunna delta i kyrkliga val. Ifall du som medlem är omyndig förekommer det att vi behandlar uppgifter om vårdnadshavare för att kunna kommunicera med dig, exempelvis vad gäller församlingens verksamhet

Vad är egentligen en personuppgift? - Datainspektione

Vad är en personuppgift? En personuppgift är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierar en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan identifieras. Detta innebär att inte endast namn och personnummer är en personuppgift, utan även en kombination av uppgifter - t ex VD på XX-bolaget eller man, 48 år boende på Själlösagatan i Brottby Som personuppgift räknas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det finns två typer av personuppgifter; 1. de som kallas personuppgifter och. 2. de som kallas för känsliga personuppgifter. En personuppgift kan till exempel vara namn, adress, telefonnummer eller en bild Vad är personuppgifter och behandling av personuppgifter? Vilka dataskyddsbestämmelser ska tillämpas? Rättslig grund för behandling av personuppgifter. Grundläggande principer. Ansvar och krav vid behandling av personuppgifter. Överföring till tredje land personuppgiftsbehandling i molntjänster

Känsliga personuppgifter (PUL) - GDPR

En stor mängd personuppgifter hanteras dagligen i alla de mail som vi skickar, både internt i verksamheten och externt. Många arbetsgivare är osäkra på hur personuppgifter i e-post får hanteras med hänsyn till GDPR. Här går vi igenom vad man bör tänka på för att hantera e-post rätt All information som direkt eller indirekt går att koppla till en enskild individ (som lever!) är personuppgifter. Här är några exempel på sånt som är personuppgifter om de kan knytas till en enskild person som är i livet: Namn, adress och andra kontaktuppgifter Bilder och ljudupptagningar IP-nummer Anställningsnummer Registreringsnummer En indirekt personuppgift är något so Vad är en personuppgift? En personuppgift är information som direkt eller indirekt går att koppla till en individ. Exempel på sådana är namn eller personnummer men även medlemsnummer, mobilnummer, foton, IP-nummer och e-postadress räknas som personuppgifter. Vad är känsliga personuppgifter? Med känsliga personuppgifter avses uppgifter o

Vad är en integritetskänslig uppgift? - GDPR HER

Frågor och svar dataskyddsförordningen för skolan - SK

 1. Känsliga personuppgifter enligt personuppgiftslagen. I de fall det rör sig om känsliga personuppgifter enligt PuL, Krav på vad ett samtycke är har också blivit hårdare. Så ska den registrerade kunna dra tillbaka sitt samtycke och ska samtycket bygga på verkliga alternativ
 2. PUL handlar snarare om vad som görs med informationen när den väl är insamlad eller registrerad. 2. Anmälan till Datainspektionen (som kommer byta namn till Integritetskyddsmyndigheten): Om det uppstår säkerhetsproblem, till exempel ett dataintrång eller om personuppgifter oavsiktligt försvinner eller tappas bort, måste ni anmäla det till Datainspektionen inom 72 timmar
 3. Fler personuppgifter får inte behandlas än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Känsliga personuppgifter 9 § Personuppgifter som avslöjar ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening eller som rör hälsa, sexualliv eller sexuell läggning får inte behandlas
 4. Vad är GDPR? GDPR är en förkortning som betyder General Data Protection Regulation. GDPR är en EU-förordning som trädde i kraft den 25 maj 2018. Förordningen ersätter den svenska Personuppgiftslagen, PUL, och syftar till att enskilda ska få större kontroll över sina personuppgifter samt underlätta för företag att bedriva handel.
 5. Genetiska uppgifter har med GDPR tillkommit som en ny kategori av känsliga personuppgifter. Genetiska uppgifter är, enligt GDPR, uppgifter som rör nedärvda eller förvärvade genetiska kännetecken för en fysisk person, vilka ger unik information om personens fysiologi eller hälsa och vilka framför allt härrör från en analys av ett biologiskt prov från den fysiska personen i.
 6. samla in känsliga personuppgifter2, detta gäller även indirekta känsliga personuppgifter som t.ex. ha-lal eller kosher kost, då dessa indirekt kan härleda till en religiös övertygelse vilket är en känslig per-sonuppgift. Det är inte heller tillåtet att samla in fler personuppgifter än vad som behövs för ändamåle
 7. Känsliga personuppgifter får inte skickas med e-post. Enligt dataskyddslagen är känsliga personuppgifter sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv, genetiska eller biometriska uppgifter

Känsliga personuppgifter/Särskilda kategorier av

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till dig som person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn, adress eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighets­beteckning eller telefon­nummer. Även bilder är en personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden Personuppgifter för runt en miljon personer har delats med digitala samarbetspartner som Facebook, Google och Microsoft - det har upptäckts vid en intern kontroll på Folksam. Delningen har nu upphört och bolaget har begärt att bolagen ska radera uppgifterna varav en del är känsliga Vad är en personuppgift och vad menas med behandling? Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara ditt namn, adress, personnummer eller bilder som visar vem du är. Med behandling av personuppgifter menas allt som vi gör när vi hanterar uppgifter om dig digitalt

Behandla personuppgifter , frågor och svar - SK

Det är enligt p 2 b tillåtet att hantera känsliga personuppgifter inom arbetsrätten. Även om det är tillåtet att hantera uppgifterna bör inte känsliga personuppgifter skickas okrypterat via mail, då det troligen inte uppfyller krav på säkerhet enligt artikel 5 p.1 f. 2.7 Är det tillräckligt att en arbetsgivare, genom en policy. Cura Individutveckling behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra de uppgifter vi har åtagit oss. De personuppgifter som vi behandlar är för särskilda ändamål och vi har en laglig grund för att behandla personuppgifterna. Det innebär att vi inte använder personuppgifterna för några andra syften än det de var tänkta för från början. Vad är en [ Lagring av personuppgifter Personuppgifter får inte sparas längre än vad som behövs utifrån syftet med behandlingen. När syftet med behandlingen har uppnåtts, ska arkivering, gallring eller avidentifiering av personuppgifterna alltid övervägas. Ånge kommun styrs delvis av lagar som kräver att arkivering måste ske och att gallring inte är möjlig Tillgång till personuppgifter för forskning i Region Skåne Om ändamålet för behandlingen av personuppgifter faller inom ramen för PDL kan personuppgifter användas förhållandevis fritt inom den egna vårdgivaren. Det är möjligt att genom direktåtkomst behandla personuppgifter direkt från journalsystemen för t.ex Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående promemoria. Förslaget innebär att Polismyndigheten, Migrationsverket och utlandsmyndigheterna ska få möjlighet att med stöd av utlänningsdatalagen behandla känsliga personuppgifter i testverksamhet om det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen

Härnösands öppna mötesplatser | Seniorval

Vad är särskilda kategorier av personuppgifter i GDPR

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT? Personuppgifter är uppgifter som kan kopplas till en enskild person, antingen ensamt (som ett personnummer) eller tillsammans med andra personuppgifter (exempelvis ett förnamn och en bostadsadress). Begreppet personuppgift är brett och fångar alla typer av uppgifter som säger något om en person, som identifierar hen 4. Nuvarande bestämmelser om behandling av känsliga personuppgifter. Grundläggande reglering om skydd av den personliga integriteten . Enligt 2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen är var och en - utöver vad som anges i första stycket i paragrafen - skyddad gentemot det allmänna mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär.

Praktikertjänst är Sveriges största vårdkoncern med lång erfarenhet av säker hantering av dina personuppgifter. Här kan du läsa vad vi gör med dem Personuppgifter får inte förvaras identifierbara under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Halmstads kommun ska endast behandla känsliga personuppgifter när det finns särskilt stöd i lag eller om den registrerade särskilt samtyckt till den specifika behandlingen

FAQ - Behandling av personuppgifter Nacka kommu

PTS lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändig för respektive behandling eller vad som följer av tillämpliga regelverk i till exempel arkivlagen och bokföringslagen. För statliga myndigheter är utgångspunkten enligt arkivlagstiftningen att myndigheten ska bevara allmänna handlingar Gouda är ett varumärke under Gjensidige Försäkring, därför gäller Gjensidiges privatlivspolitik också för Gouda. Vi tar hanteringen av dina personuppgifter på största allvar och vill att du ska känna dig trygg med att vi skyddar de personuppgifter vi har om dig Utgångspunkten är nämligen att känsliga personuppgifter inte får behandlas, om det inte finns ett särskilt syfte. De lagliga grunder som används för att motivera behandlingen av känsliga personuppgifter är: Arbetsrätt, Skydda grundläggande intressen, Personuppgifter är redan kända, Viktigt allmänt intresse, Krävs för hälso- eller sjukvård eller för att upprätthålla. StudentConsulting samlar in och behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att: Genom att godkänna dessa villkor samtycker du att StudentConsulting samlar in och i övrigt behandlar personuppgifter om dig i enlighet med vad som anges nedan Vi kan behöva inhämta känsliga personuppgifter, exempelvis uppgift om. De personuppgifter som vi samlar in är beroende av vilken relation vi har till dig eller vilken försäkring som är aktuell. Informationen nedan anger vilken information vi kan komma att behandla om dig, men det innebär inte att vi nödvändigtvis vid varje given tidpunkt behandlar all denna information

Silver Life Nacka - Hyresrätter | Seniorval

Vad innebär känsliga personuppgifter? Datakolle

 1. Det är precis vad vi hjälper våra abonnerande kunder att bli, genom kundanpassade väderlarm, berättar Erik Ernerudh, produktchef, SMHI. Skräddarsytt efter verksamhet och geografi. SMHIs väderlarm är skräddarsytt efter respektive kunds verksamhet och gäller för ett kundanpassat område eller plats
 2. Personuppgiftslagen - Wikipedi
 3. Lagar och regler skyddar dina personuppgifter - Region
 4. Vanliga frågor Medarbetarwebbe
 5. Så påverkas du som arbetsgivare av gdpr Lag & Avta
 6. Anmäl en ny behandling av personuppgifter Medarbetarwebbe
 7. Känsliga data, personuppgifter, GDPR - Forskningsdata
Ståthållaren | SeniorvalTips för hantering och lagring av sekretessbelagdaBellevue Park | SeniorvalSamarbete om GDPR - AlphaCE Coaching and Education
 • Bilrekond kävlinge.
 • Hjässans avdelning mi.
 • Elbphilharmonie.
 • Skänkelridning.
 • King midas hand.
 • Luftpistol fjäder.
 • Animerade julkort med ljud.
 • Thinkstock preise.
 • Måla om ikea garderob.
 • Återvunnen polyester.
 • Systematisk tolkning eu.
 • Los alamos festival.
 • Registrera valp skk.
 • Arbeta som pensionär skatt.
 • Chinese prime minister.
 • Libori 2017 anfahrt.
 • Dylan rieder 360 flip.
 • Bästa hörapparaten 2017.
 • Nathaniel philip rothschild.
 • Vad betyder netikett.
 • Stavhopp sergej.
 • Société générale particuliers mobile.
 • Labyrint brädspel regler.
 • Vad är en sadhu.
 • Kawasaki z750 2008.
 • Yung lean shopping.
 • Titan gel wikipedia.
 • Vitsar fräckisar.
 • Schlechte anmachsprüche.
 • Neustadt weinfest haiselscher programm.
 • Väldigt salta tårar.
 • Mercury planet.
 • Webbyrå göteborg wordpress.
 • Kupera öron hund sverige.
 • Utan personlig insats snart skiner poseidon.
 • Vonovia deutsche wohnen berlin.
 • Trafikregler parkering.
 • Anfört arbete.
 • Kampanjkod photomic.
 • Terrazzo klinker.
 • Ruby o fee smoking.